Wat
Maria zélf gaf de rozenkrans in 1214 aan de heilige Dominic, zodat hij hiermee kon vechten tegen alle ketterijen in die tijd. Zij vroeg aan hem om de rozenkrans te verspreiden en mensen te leren hoe ze de rozenkrans kunnen bidden. De rozenkrans is een vorm van gebed, waarin wij de voorspraak van Maria aanroepen. Via Maria kunnen wij Jezus beter leren kennen, omdat zij zo dichtbij Hem leeft en Hem helemaal kent!

Waarom
Het is een manier om te mediteren over het leven van Jezus en onze Moeder Maria. Zij vraagt ons om elke dag de rozenkrans te bidden en zij belooft grote dingen aan diegenen die dit doen! Hierbij een aantal redenen waarom we de rozenkrans zouden bidden:

 1. Maria belooft aan iedereen die de rozenkrans bidt speciale bescherming en grote genades.
 2. De rozenkrans is een krachtig wapen tegen de Hel; het zal ondeugden verwoesten en bevrijdt ons van zonden.
 3. Maria is onze moeder en zij wil graag het beste voor ons! Door het bidden van de rozenkrans brengt zij ons en al onze verlangens en gebeden bij Jezus, haar Zoon.
 4. Door het bidden van de rozenkrans en het overwegen van de geheimen leren wij haar beter kennen, en hierdoor ook Jezus! En dat mag ook ons doel zijn in ons leven: om dichter naar Jezus toe te groeien. Als je iemand beter leert kennen, dan groei je dichter naar die persoon toe. Zo is het ook bij Jezus!
 5. De rozenkrans heeft veel kracht en er zijn al veel wonderen gebeurd na het bidden van de rozenkrans. Wij mogen dus ook geloven dat het echt verschil zal uitmaken in ons eigen leven als wij de rozenkrans bidden.

De rozenkrans is opgebouwd uit 5 tientjes: elk tientje bestaat uit 1x Onze Vader en 10x Wees Gegroet. Tijdens elk tientje overwegen we een geheim. Dit is telkens een gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Er zijn 20 geheimen, welke verspreid zijn over de verschillende weekdagen.

De hele rozenkrans kost je ongeveer 20 minuten. Je kan het in een keer doen, in de stilte op je kamer of in de kerk. Je kunt het ook verspreid over de dag bidden. Als je op de bus staat te wachten kan je een tientje bidden, op de fiets, voor het slapen gaan. Zo kan je verspreid over de dag 5 tientjes bidden, en heb je aan het einde toch de hele rozenkrans gebeden.

Ook is het mooi om samen met anderen de rozenkrans te bidden! Jezus zelf zegt ook: “Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matteüs 18,20)

Hoe
Hierbij volgt stapsgewijs een uitleg over hoe je de rozenkrans bidt.

 1. Neem de rozenkrans in je hand en begin met het kruisteken. Zeg hierbij: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
 2. Bid de geloofsbelijdenis, terwijl je het kruisje vasthoudt.
  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 3. Eerste kraal: Onze Vader. Gevolgd door drie kralen, waarop je 3x een Wees Gegroet bidt. Dan eindig je met een “Eer aan de Vader”.
  Onze Vader
  Onze Vader die in de hemel zijt; uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.

Wees Gegroet
Wees Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 1. Op de eerste grote kraal noem je eerst het geheim (zie hier welke geheimen je op welke dagen kunt bidden). Laat het even stil om te mediteren over het geheim. Vervolgens bid je op deze kraal een Onze Vader, gevolgd door 10x het Wees Gegroet op de volgende kralen.
  Vervolgens sluit je dit af met het “Eer aan de Vader”. Na het “Eer aan de Vader” wordt het gebed van Fatima gezegd:
  O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, maar vooral diegene die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 2. Hierna herhaal je stap 4 op elke set van kralen (genaamd: een tientje). Je bidt in totaal dus 5 tientjes.
 3. Aan het einde van de rozenkrans bid je het “Wees gegroet Koningin”
  “Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
  Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Amen.

“De rozenkrans is onze dagelijkse ontmoeting met onze Moeder!” (Heilige Paus Johannes Paulus II)

“Het bidden van de rozenkrans is simpelweg samen met Maria het gelaat van Christus aanschouwen.” (Heilige Paus Johannes Paulus II)

Op deze website vind je meer uitleg over het bidden van de rozenkrans (in het Engels).

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project? Vul dan je e-mail in, en je ontvangt een wekelijkse update met alle nieuwtjes! 

Je gegevens zijn veilig en worden niet aan derden bekend gemaakt.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!